Przetargi - zamówienia publiczne -
zapytania ofertowe

12.02.2018 r. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim

Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu „Budowa Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych
Znak sprawy: 31/PSONI/2018
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 27.02.2018 r., godz. 10:00
Pliki do pobrania:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu nr 516794-N-2018 10781 kB
Pobierz plik (Projekt wykonawczy_Specyfikacja.zip)Zał. nr 11 - CZĘŚĆ II - Branża elektr. i teletechn. – proj. wykonawczy, STW i O 40763 kB
Pobierz plik (Projekt_budowalny.zip)Zał. nr 11 - CZĘŚĆ I - Branża elektryczna i teletechniczna – Projekt budowlany 38168 kB
Pobierz plik (SIWZ.pdf)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 488 kB
Pobierz plik (zal 1 formularz ofertowy.doc)Zał. nr 1 - Formularz ofertowy 119 kB
Pobierz plik (zal 2 ośw dot przesłanek wykluczenia.doc)Zał. nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 74 kB
Pobierz plik (zal 3 ośw dot. spełniania warunków.doc)Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 69 kB
Pobierz plik (zal 4 wykaz robót budowlanych.doc)Zał. nr 4 - Wykaz robót budowlanych 70 kB
Pobierz plik (zal 5 wykaz osób.doc)Zał. nr 5 - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zam. publicz. 76 kB
Pobierz plik (zal 6 ośw o grupie kapitałowej.doc)Zał. nr 6 - Oświadcz. dot. przynależn. lub braku przynależn. do gr. kapitałowej 86 kB
Pobierz plik (zal 7 zobowiązanie innego podmiotu.doc)Zał. nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów 68 kB
Pobierz plik (zal 8_projekt umowy.pdf)Zał. nr 8 - Projekt umowy 587 kB
Pobierz plik (Zal_nr10.zip)Zał. nr 10 - Branża sanitarna - Projekt budowlany, projekt wykonawczy, STW i ORB 22908 kB
Pobierz plik (Zal_nr12.zip)Zał. nr 12 – Przył. telekomunikacyjne – Proj. bud., proj. wykon., STW i ORB 9420 kB
Pobierz plik (Zal_nr13.zip)Zał. nr 13 - Branża drogowa - proj. bud., proj. wykon., STW i ORB 33897 kB
Pobierz plik (Zal_nr14.zip)Zał. nr 14 - Mała architektura - Proj. bud., proj. wykon. STW i ORB 1926 kB
Pobierz plik (Zal_nr15.zip)Zał. nr 15 – Przygotow. terenu pod budowę, karczowanie pni i utylizacja pniaków 278 kB
Pobierz plik (Zal_nr16.zip)Zał. nr 16 - Budowa ogrodzenia obiektu – Proj. bud., STW i ORB 17462 kB
Pobierz plik (Zal_nr17.zip)Zał. nr 17 - Przedmiary robót w poszczególnych branżach 26984 kB
Pobierz plik (Zal_nr9.zip)Zał. nr 9 - Branża konst.-bud. – proj. bud., proj. wyk., STW i ORB 43733 kB
logo psoni tl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Tomaszowie Lubelskim
ul. Słowackiego 7 b; 22-600 Tomaszów Lubelski
tel./fax (84) 664 22 71, 665 89 03
facebook psoni
youtube psnoi
facebook_page_plugin